Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde upphävande av strandskydd inom detaljplan. Kommunen hade som skäl åberopat avskiljande väg och bebyggelse

MÖD:

MÖD har i ett tidigare mål konstaterat att den aktuella vägen är en smal grusväg som inte har någon avskiljande effekt. När det gäller den bebyggelse som finns mellan exploateringen och strandlinjen framgår det av fotografier och syn att det är en mycket gles bebyggelse, vilken inte kan anses ha en avskiljande effekt. Det finns alltså inte skäl att upphäva strandskyddet.

Dom: P 9377-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.