Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för väg

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde strandskyddsdispens för en tillfartsväg över en havsstrandäng.

MÖD:
MÖD konstaterar att vägar nämns i miljöbalken förarbeten som exempel på anläggningar som kan vara otillåtna. Avgörande är dock om vägen skulle hindra eller avhålla allmänheten från tillträde eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Domstolen bedömer att vägen har en begränsad påverkan på allmänheten. Vägen ska anläggas på en ekologiskt känslig strandäng inom ett område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Mot den bakgrunden står det enligt domstolen klart att en väg på den orörda naturmarken skulle väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Sökanden har åberopat att vägen behöver ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. MÖD konstaterar dock att fastigheten redan har en infartsväg. Klaganden har inte visat att ett eventuellt utökat behov inte kan tillgodoses genom servitut eller på annat sätt som inte berör det aktuella området. Det saknas därför särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens.

Dom: M 2666-18 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.