Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att upphöra med gräsklippning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ett föreläggande att upphöra att klippa gräset på ett markområde utanför en bestämd tomtplats. I beslutet medges att gräset får slås två gånger per år.

MÖD:

Ett fotografi taget efter år 1988 ger stöd för att det då inte fanns en klippt gräsmatta, däremot en obearbetad gräsbevuxen yta med berg i dagen. Kontinuerlig klippning av gräset inom det aktuella området är avhållande för allmänheten och innebär att livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligen ändras. Åtgärden är därmed förbjuden. MÖD erinrar om att det enligt beslutet är tillåtet att slå gräset två gånger per år. MÖD finner att nämnden haft fog för föreläggandet.

Dom: M 10705-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.