Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun har tidgare lämnat skriftligt besked om att dispens inte behövs för uppförande av en viss brygga. Senare avslog kommunen en ansökan om dispens i efterhand för bryggan. Frågan i målet är vilken betydelse det tidigare beskedet ska tillmätas vid en dispensprövning.

MÖD:
MÖD konstaterar att det tidigare beskedet inte kan tillmätas någon betydelse vid en prövning av dispens. Beskedet kan däremot få betydelse vid en prövning av ett föreläggande att riva bryggan med hänvisning till strandskyddsbestämmelserna.

Dom: M 9279-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.