Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde strandskyddsdisens för ett fritidshus på en fastighet som redan var bebyggd med en huvudbyggnad, komplementbyggnad och sjöbod. Enligt en tidigare dispens fick hela fastigheten tas i anspråk som tomt.

MÖD:

MÖD finner utifrån fastighetens topografi, vegetation och förhållanden i övrigt att det är tydligt hur den privata zonen är avgränsad. Under förutsättning att dispensen förenas med villkor om att huset inte får förses med fönster på den sida som vetter mot fastighetens närliggande gräns kommer det planerade fritidshuset inte att utvidga hemfridszonen utanför fastighetsgränsen vare sig på land
eller på vattnet.

Dom: M 8417-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.