Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för enbostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för ett enbostadshus i närheten av en befintlig huvudbyggnad på fastigheten. Länsstyrelsen hade tidigare undantagit området från reservatsbildning för att möjliggöra bebyggelse men senare beslutat om utvidgat strandskydd. Innan beslutet om utvidgat strandskydd hade bygglov medgivits för byggnaden.

MÖD:

MÖD finner, efter en analys av förhållandena i området mellan den befintliga bebyggelsen och den aktuella platsen, att platsen inte kan anses omfattas av hemfridszonen för den befintliga bebyggelsen. Platsen kan alltså inte anses vara ianspråktagen så att dispens kan ges på den grunden. På de delar av fastigheten som inte omfattas av naturreservat eller strandskydd finns flera tänkbara alternativa byggplatser. Det kan därför inte anses oproportionerligt att neka strandskyddsdispens.

Dom: M 9284-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.