Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus och bastu

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd inom landskapsbildsskydd för uppförande av fritidshus, bastu, förråd, vedbod och ersättningsbrygga. I MÖD var det endast fråga om fritidshus och bastu.

MÖD: De sökta åtgärderna, som avser ersättningsbyggnader, omfattas av förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken och de kräver därför kräver strandskyddsdispens.

Av handlingarna framgår att avstyckning från stamfastigheten Y godkändes av länsstyrelsen 2007. Endast hävdad tomtmark runt befintliga hus ingick i styckningslotterna.

Fastigheten består helt av hävdad tomtmark och området är inte tillgängligt för allmänheten. För att dispens från strandskyddet ska kunna meddelas krävs för ersättningsbyggnader att dessa inte hindrar eller avhåller allmänheten från området utanför den hävdade tomtmarken i större utsträckning än tidigare. Enligt praxis har också dispens meddelats i de fall hemfridszonen utökats endast obetydligt genom den nya byggnaden (se bl.a. M 7026-14).

Fritidshuset har bl.a. blivit högre och fått en ny gestaltning jämfört med tidigare byggnad. Byggnaden har till ytan utökats med den altan som är vänd mot vattnet. Avståndet till vattnet har därför minskats något och byggnaden ligger nu ca 10 meter från strandlinjen. Även den byggnad som fanns på platsen tidigare låg dock nära vattnet.

Bastun ligger på den plats där ett tidigare gästhus legat och avståndet till stranden är detsamma.

Varken bastun eller fritidshuset kommer att medföra någon ytterligare faktisk avhållande effekt för allmänhetens tillträde till strandområdet jämfört med tidigare. Det finns därför särskilda skäl att ge dispens på den grunden att området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets intressen.

För att säkerställa att fritidshuset och bastun inte kommer att medföra någon ytterligare faktisk avhållande effekt för allmänhetens tillträde till strandområdet bör dispensen förenas med de villkor som länsstyrelsen föreskrivit i sitt beslut, bl.a. avseende markering av tomtplatsgräns.

Rättsfallskommentar (red):

Se även M 9747-14 som avgjordes samma dag.

Lagrum: 7 kap. 15 och 18 c § miljöbalken

Dom: M 9756-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.