Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för uthyrningsstuga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Dispens för uthyrningsstuga. Frågan i målet var om platsen för den tänkta byggnaden redan kunde anses vara ianspråktagen.

MÖD: På platsen för den tänkta byggnaden finns idag ett förfallet förråd och en stengrund från en ladugård. Detta medför inte att platsen kan anses vara ianspråktagen i den mening som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken.

Byggnaden är tänkt att placeras på ett sådant avstånd från byggnaderna på grannfastigheten att den inte kan komma att betraktas som en del i en sammanhållen enhet med byggnaderna på denna fastighet. Den befintliga bebyggelsen på grannfastigheten har inte heller en sådan avhållande effekt att den aktuella platsen redan i dag kan anses vara privatiserad.

MÖD bedömde därmed att byggnaden skulle ta i anspråk mark som var allemansrättsligt tillgänglig. Att uppföra byggnaden på platsen skulle därmed inte vara förenligt med strandskyddets syften. MÖD beaktade även proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § miljöbalken.

Dispens beviljades inte.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 7831-11 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.