Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillräckligt precist föreläggande (rätt adressat och gräns för strandskyddat område)?

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd har i delegationsbeslut den 4 juli 2014 förelagt DC, CB och CI att, vid vite av 25 000 kronor vardera, senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ta bort det olovligt uppförda staketet/gärdsgården på fastigheten X. Beslutet överklagades men ändrades inte av varken länsstyrelsen eller MMD.

DC, CB och CI överklagade till MÖD och yrkade att beslutet skulle upphävas. De angav att staketet åtminstone delvis står på fastigheten Y och att nämnden ska klargöra var staketet är beläget i förhållande till aktuell fastighet med tomtplats och strandskyddslinjen. De angav också att i den karta som nämnden har gett in har det strandskyddade området räknats utifrån en felaktig strandlinje. Den riktiga strandlinjen utgår från uppgrundat område.

Nämnden motsattse sig yrkandet och angav: Det är inte avgörande för prövningen huruvida staketet är uppfört på fastigheten X eller inte. Frågan är om staketet har uppförts inom strandskyddat område, vilket är fallet. Precis som flera andra myndigheter har nämnden lagt lantmäteriets karta med dess strandskyddslinje till grund för sin bedömning.

MÖD:

Om förelägganden

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken besluta om de förelägganden som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Ett föreläggande ska utformas på ett sådant sätt att adressaten utan svårigheter eller risk för missförstånd kan få klart för sig vad han eller hon ska göra. Att föreläggandet är tydligt får betydelse för den enskildes rättssäkerhet men också för effektiviteten i tillsynsarbetet. När ett föreläggande förenas med vite har tillsynsmyndigheten särskild anledning att ingående överväga och i föreläggandet noggrant precisera vilka åtgärder adressaten ska vidta. (MÖD 2004:28)

Beläget på angiven fastighet? Vem kan föreläggandet riktas mot?

Under ärendets handläggning har det förekommit olika uppgifter angående på vilken fastighet staketet är beläget. Nämnden synes i sitt beslut ha utgått från att staketet i sin helhet är beläget på klagandenas fastighet, X. MMD har dock i sin dom, efter att ha hållit syn på platsen, angett att staketet inte till någon del är beläget på denna fastighet. Såvitt MÖD kan bedöma, med utgångspunkt i den sträckning som staketet angivits ha enligt nämndens beslut, de fotografier och kartor som finns i målet och klagandenas uppgift om att staketet uppförts som en förlängning av det staket som sedan tidigare satts upp på Y, synes den del av staketet som går i öst-västlig riktning vara uppförd på Z. Den del av staketet som går i nord-sydlig riktning synes dock, åtminstone till viss del, vara uppförd i gränsen mellan X och A. Det framgår dock inte tydligt av handlingarna i målet vilken av dessa två fastigheter denna del av staketet är uppfört på. Huruvida staketet är uppfört på klagandenas fastighet eller inte är av avgörande betydelse för frågan om mot vem eller vilka föreläggandet kan riktas. C I har, oemotsagd, uppgett att det är hon som har låtit uppföra staketet och att detta skedde innan D T och C B blev delägare till X. För det fall staketet är uppfört utanför klagandenas fastighet kan således ett föreläggande om att ta bort staketet enbart riktas mot C I. D T och C B ansvarar endast för den del av staketet som eventuellt är uppförd på deras fastighet.

Beläget inom strandskyddat område?

Klagandena har vidare ifrågasatt att hela staketet skulle befinna sig inom strandskyddat område. Nämnden har i denna del hänvisat till en karta där en strandskyddslinje är inritad. Av ingivna kartor och fotografier framgår dock att den faktiska strandlinjen är belägen en bit utanför den linje som är inritad på nämnda karta. Beräkningen av strandskyddsområdet ska utgå från den faktiska strandlinje som framgår av kartmaterialet. Vid mätning från den faktiska strandlinjen på ingivna kartor synes den del av staketet som ligger närmast den västra gränsen av klagandenas fastighet vara belägen utanför strandskyddsområdet. Det finns inget lagstöd för att, med hänvisning till reglerna om strandskydd, förelägga klagandena att ta bort delar av staketet som ligger utanför strandskyddsområdet.

Slutsats om oklarheter

Nämndens föreläggande är således behäftat med oklarheter både vad avser vem som är korrekt adressat och vad gäller frågan om staketet i dess helhet är beläget inom strandskyddat område. Nämndens beslut är därmed behäftat med så allvarliga fel att det bör undanröjas i de delar som rör föreläggandet att ta bort staketet. Överklagandet ska således bifallas och MMD dom ändras på så sätt att punkterna 1-3 i nämndens beslut ska upphävas.

Rättsfallskommentar (red):

Se även M 3174-15

Dom: M 7456-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.