Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Nämnden avslog en ansökan om dispens (och förhandsbesked) avseende ett nytt fritidshus. Aktuell fastighet är drygt 3 000 kvm och nybildades år 2007 genom att en bostadfastighet delades i två. Befintliga bostadhus och komplementbyggnader hamnade vid delningen inom den andra fastigheten.

Området är av riksintresse för samlade kultur- och naturvärden samt för kustområdet. Marken är ängsliknande med buskar och äldre fruktträd. På fastigheten finns en mindre gäststuga från 40-talet, en dricksvattenbrunn och närmast vattnet en mindre bod samt slip och brygga. När fastigheten bildades så fanns dispens och förhandsbesked för fritidshus som inte utnyttjades och därför gick ut.

Efter att länsstyrelsen avslagit överklagandet från sökande ansåg MMD att området var i anspråktaget på det sätt som anges i 7 kap. 18 c första stycket 1 och beviljade dispens.

MÖD: Det finns ingen huvudbyggnad på fastigheten. De övriga anläggningar innebär inte att området anses vara ianspråktaget enligt bestämmelsens mening. Inte heller medför byggnaderna på grannfastigheten att området anses vara ianspråktaget (se MÖD 2011:19 och MÖD:s dom M 10284-11). Ett fritidshus skulle medföra en ökad privatisering och därmed minskning av allemansrättsligt tillgängligt område (se MÖD 2015:7).

Fastigheten är inte heller en sådan lucktomt som kan utgöra skäl till dispens. (Det i praxis tillämpade skälet att det finns en lucktomt bör användas med stor restriktivitet i områden med högt bebyggelsetryck eller hög grad av bebyggelsepåverkan längs stränderna, se prop. 2008/09:119 s.105). Den tidigare beviljade strandskyddsdispensen utgör inte skäl att göra en annan bedömning varför nämndens beslut att inte bevilja dispens fastställs.

Rättsfallskommentar (red):

Samma dag meddelade MÖD dom ang. förhandsbeskedet (P 179-15). Eftersom ett fritidshus kräver dispens så är frågan om positivt förhandsbesked ska beviljas beroende av MÖD:s bedömning av om det finns särskilda skäl att meddela dispens. Eftersom särskilda skäl saknas i aktuellt fall så ska av den anledningen positivt förhandsbesked nekas.

Lagrum: 3 kap. och 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 178-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.