Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för ateljé och förråd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Strandskyddsdispens för uppförande av ateljé och förråd.

MÖD: I målet är ostridigt att området för tänkt bebyggelse ligger inom ett utvidgat strandskyddsområde. Avståndet mellan området och stranden är ca 280 meter. Mellan området och stranden går en mindre grusväg. Vägen har inte en sådan väl avskiljande verkan som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Strandskyddsdispens kan därför inte beviljas på den grunden att de planerade byggnaderna är väl avskilda från området närmast stranden genom grusvägen.

Att stranden delvis är ianspråktagen av bryggor, bastu och ett bostadshus (7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken) föranleder inte Mark- och miljööverdomstolen att göra någon annan bedömning än länsstyrelsen vid prövningen av om tänkt bebyggelse skulle vara förenlig med strandskyddets syften.

Därför och med beaktande av den proportionalitetsbedömning som ska göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken finns inte särskilda skäl för dispens från strandskyddet.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur MÖD gör proportionalitetsbedömningen inom ramen för prövningen av särskilda skäl. Se bl.a. MÖD 2013:37.

Lagrum: 7 kap.18 c och 25 §§ miljöbalken

Dom: M 2035-11. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.