Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för enbostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl att meddela dispens från förbudet att uppföra enbostadshus inom strandskyddsområde på grund av att platsen är väl avskild från strandlinjen eller redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

MÖD: Området där sökanden avser uppföra enbostadshuset gränsar mot en bebyggd fastighet, mot samfälld mark ner mot vattnet och i övrigt mot skogsmark, som till stor del är naturreservat. På den samfällda marken längs med vattnet går en mindre väg.

Den väg som går utmed stranden är inte avskiljande på ett sådant sätt att den tänkta tomten uppfattas som avskild från strandområdet.

Området som ansökan avser består av orörd natur och allemansrätten är inte utsläckt. Det har således inte tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Det finns därmed inga särskilda skäl att meddela dispens från strandskyddet.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 9794-10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.