Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Lokal för utvidgning av verksamhet tillåts

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet avser en tillbyggnad av en verksamhetslokal där en förening bedriver dokumentation, reparation och nybyggnad av äldre allmogebåtar. Mark- och miljödomstolen nekade dispens med skälet att byggnaden kan uppföras på annan plats utanför strandskyddat område.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att tillbyggnaden behövs för att utvidga den verksamhet som föreningen bedriver. MÖD bedömer att de kostnader och olägenheter som det medför för föreningen att uppföra byggnaden utanför strandskydd inte står i rimlig proportion till den nytta som det medför för strandskyddets syften. MÖD medger därmed dispens med stöd av 4 skälet.

Rättsfallskommentar (red): Kanske något obetänkt väger MÖD in att en lokalisering utanför strandskyddet skulle medföra att andra åtgärder skulle behöva vidtas som medför att allemansrättslig tillgång till området begränsas. Sådana åtgärder är ju förbjudna om inte dispens medgetts och bör inte ingå i ett avgörande i den fråga som nu är aktuell.

Mål: M 8492-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.