Ansökan om dispens för två bostadshus där sökanden åberopar en väg och bebyggelse som avskiljande. Dessutom skulle de nya bostadshusen underlätta en VA-utbyggnad i området.

MÖD:
MÖD finner att vägen är för liten och bebyggelsen har för liten omfattning för att vara avskiljande. För det fall en utbyggnad av VA-nätet skulle anses utgöra ett angeläget allmänt intresse är det vidare endast åtgärder för VA-anläggningen som skulle träffas av bestämmelsen om särskilda skäl i 7 kap. 18c § 1 st 5 p miljöbalken. Byggnationer som ger ett bättre underlag för VA-anläggningen faller aldrig under denna punkt.

Dom: M 9723-15