Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tomtplatsbestämning vid dispens för komplementbyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gällde frågan om tomtplatsbestämning i samband med dispens för en komplementbyggnad (bastu).

MÖD:
MÖD konstaterar att det inte framkommit några omständigheter som motiverar att en tomtplats bestäms i detta fall. Endast den mark som byggnaden upptar får användas för ändamålet.

Dom: M 8288-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.