Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Dispens för uppförande av ett förråd, inom en tidigare beslutad tomtplats, nekades av länsstyrelsen med hänvisning till att en förrådsbyggnad nära strandkanten och intill en näraliggande gångstig skulle påverka allmänhetens benägenhet att använda stigen. Området är av riksintresse enligt 3-4 kap. miljöbalken.

MÖD: Det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken kan t.ex. tillämpas vid bebyggelse inom en etablerad hemfridszon eller tidigare beslutad tomtplats (jfr prop. 2008/09:119 s. 105). Utgångspunkten är att mycket stor restriktivitet bör råda vid prövningen av dispens från strandskyddet när även 3-4 kap. miljöbalken är aktuell.

Den nu aktuella förrådsbyggnaden ska placeras med den ena kortsidan ut mot vattenområdet och med den andra kortsidan 2 m från den för allmänheten tillgängliga gångstigen. Byggnaden kommer på grund av sin närhet till gångstigen att ha en avhållande effekt på allmänhetens benägenhet att gå där. Beträffande placeringen ut mot vattenområdet kan konstateras att även om den sedan tidigare beslutade tomtplatsen är i direkt anslutning till vattnet så ska vattenområdet normalt anses vara tillgängligt för allmänheten (jfr MÖD 2011:42). MÖD anser därför att förrådsbyggnaden kommer att utöka den avhållande effekten även på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i byggnadens närhet. Området kan därför inte anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att särskilt skäl 1 är tillämpbart.

Dispens skulle därmed inte medges.

Rättsfallskommentar (red):

Jämför dessa förhållanden med de förhållanden som prövades i mål M 7026-14 där dispens medgavs för uppförande av bostadshus inom hemfridszon.

Lagrum:  7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 8665-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.