Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nekad dispens för förråd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Länsstyrelsen nekade dispens för 11 kvm förråd inom område av riksintresse enligt 3-4 kap miljöbalken. Byggnaden avser man placera så att den knappt syns från sjösidan, vänd mot en gärdsgård i utkanten av fastigheten.

MÖD: Utifrån de riksintressen som gäller på platsen ska mycket stor restriktivitet råda vid prövningen av om en dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges. Platsen för den tänkta byggnaden, 20 m från befintlig brygga, är idag allemansrättsligt tillgänglig från såväl havet som via den stensatta gångvägen som löper runt ön. MÖD anser, till skillnad mot MMD, att befintlig bebyggelse inte har en sådan avhållande effekt som medför att platsen kan anses vara ianspråktagen enligt 7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken, varför ansökan om dispens avslås.

Lagrum:  3-4 kap. och 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 1196-14 (pdf) på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.