Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att avlägsna bastubyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde föreläggande att ta bort en bastubyggnad, som enligt den kommunala nämnden var placerad utanför den tomtplatsbestämning som gjorts i samband med dispens för bastun. Mark- och miljödomstolen hade ansett att bastun inte var placerad utanför tomtplatsavgränsningen och upphävt kommunens föreläggande.

MÖD:

MÖD konstaterar att bastun placerats i huvudsak utanför beslutad tomtplats och därmed inte i enlighet med beviljad strandskyddsdispens. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut att förelägga ägaren att ta bort bastubyggnaden.

Dom: M 8295-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.