Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tomtplatsbestämning i samband med strandskyddsdispens

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde tomtplatsavgränsning i samband med dispens för ett nytt bostadshus och en komplementbyggnad på en redan bebyggd fastighet.

MÖD:

MÖD konstaterar vid syn på platsen att fastighetens topografi i kombination med bostadsbyggnadens läge och utformning samt det korta avståndet till stranden gör att hemfridszonen sträcker sig fram till strandlinjen. MÖD finner vidare att ett villkor om avgränsning av tomtaplatsen i detta fall inte behövs.

Dom: M 6607-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.