Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort stängsel

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde ett föreläggande att ta bort ett stängsel inom strandskyddsområde. Ägaren har inte kunnat visa att stängsel har funnits på platsen sedan 1975.

MÖD:

MÖD konstaterar med hänvisning till bevisbördekravet i 2 kap 1 § MB att det är den som håller stängslet som ska visa att ett stängsel funnits på platsen i motsvarande omfattning som idag alltsedan tiden innan strandskyddsbestämmelserna började gälla. Med hänsyn till

svårigheterna att föra bevisning om omständigheter som ligger så långt tillbaka i tiden bedömer Mark- och miljööverdomstolen att beviskravet dock inte bör ställas alltför högt.

Dom: M 4628-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.