Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort staket

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde föreläggande att ta bort ett staket. Länsstyrelsen hade tidigare gett dispens för ett bostadshus och en komplementbyggnad. Dispensen villkorades med krav på att markera tomtgränsen med ett staket. Föreläggandet gäller ett staket utanför tomtplatsen.

MÖD:

MÖD förklarar att staketet, som är beläget utanför tomtplatsen, hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Staketet är därmed dispenspliktigt om det inte har funnits på platsen i motsvarande omfattning som idag alltsedan tiden innan strandskyddsbestämmelsernas tillkomst 1975. Det är ägaren som har att visa om så varit fallet. MÖD anser inte att ägaren visat att staketet funnits på platsen före 1975. MÖD bedömer, vid en avvägning mellan ägarens intresse av att avskilja området och det allmänna intresset av tillträde till området, att det allmänna intresset har företräde. Föreläggandet är inte mer ingripande än vad som behövs och länsstyrelsen har haft fog för sitt föreläggande.

Dom: M 9035-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.