Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för bastu inom LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för dispens från strandskyddet för att en bastubyggnad inom ett LIS-område. Bastubyggnaden skulle utgöra ett komplement till befintlig kurs- och konferensverksamhet.

MÖD: Kommunen har i gällande översiktsplan bedömt att det är fråga om ett område som är lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område). Detta har inte ifrågasatts av länsstyrelsen.

Inte heller MÖD ifrågasatte att det var fråga om ett LIS-område enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken och tog därefter ställning till om dispens kunde medges enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken. Det bör enligt förarbetena inte ställas orimligt höga krav på utredning som visar att åtgärden långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden. En övergripande bedömning får göras av hur den planerade åtgärden kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten eller i bygden på längre sikt. Det bör inte vara ett tillräckligt skäl för en dispens att uppförandet av en ny bebyggelse eller en åtgärd tillfälligt skapar arbetstillfällen på orten eller i bygden. (Se prop. 2008/09:119 s. 107 f.)

Genom den utredning som lämnats in i målet om kurs- och konferensverksamhetens karaktär och omfattning på fastigheten samt redovisade uppgifter om hur den dispenssökta åtgärden kan förbättra denna verksamhet får sökanden anses ha visat att en bastubyggnad i ett strandnära läge på fastigheten kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten på längre sikt. Att bastubyggnaden förläggs på ett avstånd om ca 350 meter från huvudbyggnaderna på fastigheten och den verksamhet som bedrivs där påverkar inte denna bedömning.

Då den dispenssökta åtgärden får anses bidra till utvecklingen av landsbygden på ett långsiktigt sätt och sökandens intresse av att uppföra bastubyggnaden, enligt domstolens bedömning, väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara strandområdet obebyggt, finner Mark- och miljööverdomstolen att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken att meddela dispens från strandskyddet. Mark- och miljööverdomstolen bedömer slutligen att avståndet mellan bastubyggnaden och strandlinjen, ca 15 meter, i detta fall är tillräckligt för att allmänheten ska säkerställas en fri passage i enlighet med 7 kap. 18 f § miljöbalken.

Rättsfallskommentar (red):

Angående betydelsen av länsstyrelsens inställning till kommunens utpekande av LIS-område i översiktsplanen; se MÖD 2012:39 och M 6577-13.

Notera hur MÖD gör intresseavvägningen enligt 7 kap. 25 § miljöbalken inom ramen för prövningen av om det finns ett särskilt skäl enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken. Se MÖD 2013:37.

En ledamot var skiljaktig, se fulltextavgörandet.

Dom: M 10442-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.