Målet gällde upphävande av strandskydd inom detaljplan. Kommunen hade som skäl åberopat avskiljande väg och bebyggelse

MÖD:

MÖD har i ett tidigare mål konstaterat att den aktuella vägen är en smal grusväg som inte har någon avskiljande effekt. När det gäller den bebyggelse som finns mellan exploateringen och strandlinjen framgår det av fotografier och syn att det är en mycket gles bebyggelse, vilken inte kan anses ha en avskiljande effekt. Det finns alltså inte skäl att upphäva strandskyddet.

Dom: P 9377-16