Målet gällde ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för en altan, delvis belägen utanför tidigare beslutad tomtplats.

MÖD:
Mark- och miljööverdomstolen påpekar att enligt praxis får dispens med åberopande av punkt 1 i 7 kap 18 c § MB meddelas endast om hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt. Den aktuella altanen har delvis placerats utanför tomtplatsavgränsningen. Utgångspunkten är att området utanför tomtplatsen inte har tagits i anspråk som tomt. Genom altanens utformning och placering utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt. Det finns därför inte skäl för dispens från strandskyddet.

Dom: M 8685-17