Målet gällde ett föreläggande att upphöra att klippa gräset på ett markområde utanför en bestämd tomtplats. I beslutet medges att gräset får slås två gånger per år.

MÖD:

Ett fotografi taget efter år 1988 ger stöd för att det då inte fanns en klippt gräsmatta, däremot en obearbetad gräsbevuxen yta med berg i dagen. Kontinuerlig klippning av gräset inom det aktuella området är avhållande för allmänheten och innebär att livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligen ändras. Åtgärden är därmed förbjuden. MÖD erinrar om att det enligt beslutet är tillåtet att slå gräset två gånger per år. MÖD finner att nämnden haft fog för föreläggandet.

Dom: M 10705-16