Åtgärden och ärendet: Strandskyddsdispens för uppförande av ateljé och förråd.

MÖD: I målet är ostridigt att området för tänkt bebyggelse ligger inom ett utvidgat strandskyddsområde. Avståndet mellan området och stranden är ca 280 meter. Mellan området och stranden går en mindre grusväg. Vägen har inte en sådan väl avskiljande verkan som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Strandskyddsdispens kan därför inte beviljas på den grunden att de planerade byggnaderna är väl avskilda från området närmast stranden genom grusvägen.

Att stranden delvis är ianspråktagen av bryggor, bastu och ett bostadshus (7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken) föranleder inte Mark- och miljööverdomstolen att göra någon annan bedömning än länsstyrelsen vid prövningen av om tänkt bebyggelse skulle vara förenlig med strandskyddets syften.

Därför och med beaktande av den proportionalitetsbedömning som ska göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken finns inte särskilda skäl för dispens från strandskyddet.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur MÖD gör proportionalitetsbedömningen inom ramen för prövningen av särskilda skäl. Se bl.a. MÖD 2013:37.

Lagrum: 7 kap.18 c och 25 §§ miljöbalken

Dom: M 2035-11