Målet gällde anläggande av en privat parkeringsplats, tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen hade vid överprövning begränsat den yta som fick användas.

MÖD:
Ur domskälen: ”Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att en privat parkeringsplats i detta fall får anses motverka den allemansrättsliga tillgången till området, även om parkeringsplatsen är tillgänglig för allmänheten. Parkeringsplatser har dock inte

samma avhållande effekt på allmänhetens friluftsliv som t.ex. campingplatser. I detta fall bedömer Mark- och miljööverdomstolen att en allmänt tillgänglig parkeringsplats av den storlek som mark- och miljödomstolen beslutat i vart fall inte kan anses motverka strandskyddets syften i större utsträckning än en sådan mindre

parkeringsplats som länsstyrelsen beslutat. Länsstyrelsens villkor om avgränsning av den mark som får tas i anspråk för åtgärden går alltså längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska uppnås. Det saknas därför skäl att ändra mark- och miljödomstolens dom i detta avseende.”

Dom: M 10713-17