Målet gällde en ansökan om dispens för att uppföra en byggnad på en flotte i Dammtjärnen. Byggnaden skulle enligt ansökan vara handikappanpassad och användas som fiskeflotte/värmestuga samt för tillfällig övernattning i samband med nattfiske.

Sökanden som bedriver näringsverksamhet i form av kiosk, gatukök och fiskeverksamhet angav att utplantering av ädelfisk var en utvidgning och ett komplement till övrig verksamhet.

MÖD:

Förbjuden åtgärd?
MÖD delade inledningsvis MMD:s bedömning att det var fråga om en byggnad som är förbjuden inom strandskyddat område. MMD hade förklarat att även förhållandevis enkla byggnader träffas av förbudet oberoende av var de utförs (7 kap. 15 § 1 § miljöbalken).

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 3 p miljöbalken – ”området som dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området”?

Även om fisket måste bedrivas i Dammtjärnen så måste inte en värmestuga/stuga för övernattning ligga i eller vid vattnet.

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 4 p miljöbalken – ”området som dispensen avser behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området”?

Även om byggnaden utgör en utvidgning av pågående verksamhet så saknas inte möjligheter att placera byggnaden utanför strandskyddat område.

MÖD bedömde därmed att det inte fanns särskilda skäl för att ge dispens för byggnaden och avslog dispensansökan.

Rättsfallskommentar (red):

Det var alltså fråga om en byggnad och sådana är förbjudna inom strandskyddat område.

Sökanden kunde inte få dispens från byggnadsförbudet eftersom behovet av byggnaden (3 p) / utvidgningen av verksamheten (4 p) i detta fall kunde tillgodoses utanför strandskyddat område. Denna lokaliseringsprövning är ett kriterium för om särskilda skäl finns och gäller enligt 3-5 punkterna i 7 kap. 18 c § miljöbalken.

Dom: M 2657-15