Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för förrådsbyggnader och bryggdäck (kompensation)

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för sjöbodsliknande förrådsbyggnader och bryggdäck. Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för dispens.

MÖD: Staten har som kompensation för en naturreservatsbildning medgett rätt för fastighetsägare att uppföra fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck. Detta utgör i sig inte grund för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

När ett naturreservat bildades hade staten som kompensation och intrångsersättning medgett att två mindre områden med nya byggrätter undantogs från nybyggnadsförbudet som infördes genom reservatsbildningen. Därefter hade bestämmelser om strandskydd och Natura 2000-områden införts. Avtalet hade sedermera omförhandlats och ersatts av en överenskommelse den 20 maj 2002. Detta utgjorde alltså i sig inte särskilt skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse, jämför nuvarande 7 kap.18 c § miljöbalken

Notera att det numera anges uttryckligen att uppräkningen av särskilda skäl i 7 kap. 18 c § miljöbalken är uttömande.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2008 20. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.