Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Anläggande av brygga. Fråga om vattenområdet kan anses vara ianspråktaget och om anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Platsen: Strand- och vattenområdet omfattas av en byggnadsplan som fastställdes 1951. Om inte annat har bestämts skulle därmed vattenområdet vara undantaget strandskyddsbestämmelserna. År 1980 beslutade länsstyrelsen att utvidga strandskyddet inom Haninge kommun till att omfatta bl.a. vattenområde intill 100 m från strandlinjen inom byggnadsplaner som fastställts före 1 juli 1975, varför strandskydd gäller på platsen.

Riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §, 4 kap 2 och 4 § miljöbalken råder på platsen. På den bebyggda bostadsfastigheten finns sedan tidigare två bryggor. Bostadshuset är beläget 14 meter från där bryggan är tänkt att placeras och på platsen finns sedan tidigare en slip och en båtvagn.

MÖD: De planerade anläggningarna är dispenspliktiga. En brygga på platsen skulle medföra att vattenområdet, som i dag är tillgängligt för allmänheten, kan uppfattas som privat vilket verkar avhållande för allmänheten. Särskilt skäl nr 1 inte är därför inte tillämpligt. Inte heller särskilt skäl nr 3 är tillämpligt eftersom behovet av brygga får anses vara tillgodosett av en befintlig båtbrygga.

Rättsfallskommentar (red):

Angående utgångpunkten för vad som gäller för äldre planer, se 10 § lag om införande av miljöbalken: ”Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat. Lag (1998:811).”

Angående avstyckningsplaner, se MÖD 2006:67

Dom: M 3177-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats