Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddet var upphävt, ansökan om dispens avvisas

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller strandskyddsdispens för nytt bostadshus, gäststuga och pool på en fastighet som ligger inom en byggnadsplan från 1985.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att länsstyrelsen i sitt antagandebeslut till byggnadsplanen förordnat att strandskydd inte längre ska gälla inom mark som är betecknad som byggnadsmark. Hela fastigheten är belägen inom område som är planlagt som byggnadsmark. Följaktligen är strandskyddet upphävt för fastigheten, varför någon dispens inte krävs. MÖD upphäver därför Mark- och miljödomstolens dom och avvisar ansökan om dispens.

Mål: M 10571-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.