Målet gällde fråga om dispens för vidtagna åtgärder i form av tillfartsväg, uppställningsyta och tillfartsväg samt föreläggande om återställande av marken och bortforslande av bryggkonstruktionen.

MÖD:

MÖD instämmer med MMD i att särskilda skäl för dispens inte föreligger och att det funnits fog för föreläggandet. MÖD förlänger emellertid tiden för utförande av åtgärderna särskilt med tanke på den hänsyn som kan behöva tas för att undvika störningar på växt- och djurlivet.

Dom: M 11210-16