Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tomtplatsavgränsning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för uppförande av garage med gästutrymme. Nämnden hade meddelat dispens och gjort en tomtplatsbestämning som omfattade fler byggnader än garaget. Frågan i målet var om reglerna medger detta.

MÖD: En tomtplatsbestämning är inte ett avgörande för frågan om hur långt allemansrätten sträcker sig utan ett angivande av hur stor plats fastighetsägaren har rätt att ta i anspråk som tomt. Vid en dispensprövning av en komplementbyggnad behöver en helhetsbedömning göras av den samlade markanvändningen eftersom det är nödvändigt att bedöma om den nya åtgärden utökar det privatiserade området så mycket att strandskyddsdispens inte kan ges.

En tomtplatsbestämning för en ny komplementbyggnad kan omfatta andra byggnader och markområden som inte direkt berörs av den sökta dispensen och som inte tidigare varit föremål för tomtplatsbestämning.

MÖD angav också att frågan om vilken tomplats som ska bestämmas i en sådan situation måste bedömas från fall till fall. Sådant som inverkar på den bedömningen är antalet byggnader, deras placering på fastigheten, kravet på att säkerställa ett område för fri passage för allmänheten och bevarande av goda livsvillkor för djur och växter.

MÖD uttalade därutöver att när man gör en tomtplatsbestämning för befintlig bebyggelse (utan direkt samband med den åtgärd dispensansökan avser) bör man också överväga om det alls finns utrymme för att meddela villkor i dispensen som är betungande för fastighetsägaren, t.ex. villkor om gränsmarkering av tomtgräns (proportionalitetsprincipen)

Rättsfallskommentar (red):

En tomtplatsbestämning för en ny komplementbyggnad kan alltså omfatta andra byggnader och markområden som inte direkt berörs av den sökta dispensen och som inte tidigare varit föremål för tomtplatsbestämning.

Lagrum 7 kap. 18 f § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2012 24 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.