Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för trädäck

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens i efterhand för ett 36 kvm stort trädäck byggt 1997. Kommunen hade nekat dispens. Mark- och miljödomstolen hade däremot ansett att trädäcket, vilket utgjorde en tillbyggnad på en befintlig brygga, inte förändrade det förhållande att platsen vid bryggan var allemansrättslig tillgänglig och att dispens därför inte behövdes.

MÖD:

MÖD påpekar att frågan om strandskyddsdispens ska bedömas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för ansökan. För att dispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl. Särskilda skäl finns bl.a. om den plats som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 b § och 18 c § 1 miljöbalken). MÖD finner att området inte har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det har inte heller framkommit något annat skäl för dispens. Kommunens beslut att avslå ansökan ska därför fastställas.

Dom: M 543-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.