Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för bryggdäck

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

MÖD upphävde en beviljad dispens för att uppföra ett 64 kvm stort bryggdäck.

MÖD: Bryggdäcket skulle få en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i vattenområdet utanför fastigheten. Även om landområdet närmast vattnet är ianspråktaget så är vattenområdet utanför stranden tillgängligt för allmänheten. Uppförandet av bryggdäcket skulle alltså innebära en utökning av det privata området på bekostnad av det område som är allemansrättsligt tillgängligt.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap.16 och 18 §§ miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 15 och 18 c §§ miljöbalken.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 34. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.