Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för brygga invid bostadstomt

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde en ny flytbrygga om ca 14 kvm där det redan fanns en stenpir/brygga om ca 4 kvm. Kommunen och mark- och miljödomstolen hade som skäl för dispens bl a angett att området för bryggan redan var ianspråktaget enligt punkt 1. Ett fritidshus fanns 10 m från strandlinjen och marken däremellan utgjordes av en gräsmatta.

MÖD:

MÖD instämmer i att landområdet ner till vattenlinjen är ianspråktaget, men påpekar att vattenområdet är tillgängligt för allmänheten. Flytbryggan utgör en kraftig utökning av den befintliga stenpiren/bryggan. Området kan inte anses redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

MÖD påpekar att det enligt praxis krävs starka skäl för en brygga om de allmänna intressen som strandskyddet syftar till att tillgodose ska få stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en egen brygga. Några sådana starka skäl har inte framkommit. Därför ska mark- och miljödomstolens och kommunens beslut om dispens upphävas.

Dom: M 1554-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.