Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att återställa mark

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller föreläggande om att avlägsna en stensättning för vilken dispens nekats.

MÖD:
MÖD instämmer i MMD:s bedömning att länsstyrelsen haft fog för föreläggandet.

Dom: M 1196-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.