Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för brygga i Bohuslän, allemansrätt och sedvana

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Underinstansen hade gett dispens för en brygga på en obebodd fastighet utifrån en förmodad sedvana i Bohusläns kustområde som innebär att även andra än fastighetsägaren har rätt att utnyttja bryggor som inte ligger i omedelbar anslutning till tomtmark.

MÖD: Även om allemansrätten under vissa förutsättningar kan ge allmänheten tillträde till privata bryggor krävs särskilda skäl för att dispens ska ges för bryggor på oexploaterade och/eller otillgängliga platser. Det saknas särskilda skäl för dispens.

Dispens kunde alltså inte ges.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § i sin dåvarande lydelse, jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2006 59. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.