Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande, bryggräcke

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Länsstyrelsen hade förelagt en fastighetsägare att bl.a. riva och forsla bort räcken från en brygga men godtagit att själva bryggan fick behållas. Räcket hade enligt länsstyrelsen en avhållande effekt på allmänheten och det var denna fråga även MÖD behandlade.

MÖD: Räcket, som finns på den ena sidan av bryggan, utgörs av stolpar och en överliggare. Det är av enkel beskaffenhet. Det kan därmed inte ha en sådan utformning att anläggningen ger ett intryck av att strandsområdet är privat område. Länsstyrelsens föreläggande ska därför upphävas.

Rättsfallskommentar (red):

Eftersom bryggräcket inte ansågs ha en avhållande effekt på allmänheten, var räcket inte förbjudet (7 kap. 15 § miljöbalken).

Lagrum: 26 kap. 9 § miljöbalken

Dom: M 10665-12. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.