Mark- och miljödomstolen har avslagit delar av en ansökan om tillstånd enligt11 kap MB för utökning av en brygganläggning, då den ansågs strida mot strandskyddsreglerna.

MÖD:
Området är planlagt för småbåtshamn, det finns alltså ett allmänt intresse att utöka hamnen. Det finns behov av båtplatser för fastboende på öar i i närheten utan landförbindelse. Det finns inte skäl att ifrågasätta sökandens utredning av alternativa lokaliseringar. Viken är delvis redan ianspråktagen. Bottenmiljön är av dålig kvalitet. Vid en avvägning mellan intressena finner domstolen att åtgärderna inte strider mot strandskyddsreglerna. MÖD finner att åtgärderna inte strider mot strandskyddsreglerna.

Rättsfallskommentar (red):
För en vattenverksamhet som har tillstånd enligt 11 kap MB behövs inte strandskyddsdispens (7 kap 16 § MB). Men strandskyddet ska beaktas vid tillståndsprövningen. Det innebär att de förutsättningar måste vara uppfyllda som enligt 7 kap 18 c § gäller för dispens (se prop 1998/99:45 del 2 s. 88).

Dom: M 7149-15