Målet gäller ansökan om dispens för ett bostadshus. Mellan platsen sträcker sig en sekundär länsväg vilken är ca 5,5 meter bred och utan markerade mittlinje. Enligt Trafikverkets statistik 2009 var årsmedeltrafiken 1001-2000 bilar per dygn. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

MÖD:
MÖD finner att vägen till sin karaktär och omfattning inte har en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Domstolen jämför med MÖD 2011:46 som gällde en väg av likartad omfattning men med något lägre trafikintensitet. En ledamot anmälde skiljaktig mening.

Dom: M 1790-16