MÖD upphävde en beviljad dispens för att uppföra ett 64 kvm stort bryggdäck.

MÖD: Bryggdäcket skulle få en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i vattenområdet utanför fastigheten. Även om landområdet närmast vattnet är ianspråktaget så är vattenområdet utanför stranden tillgängligt för allmänheten. Uppförandet av bryggdäcket skulle alltså innebära en utökning av det privata området på bekostnad av det område som är allemansrättsligt tillgängligt.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap.16 och 18 §§ miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 15 och 18 c §§ miljöbalken.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 34