Åtgärden och ärendet: År 2005 medgavs dispens att uppföra sjöbod (ca 45 kvm) och brygga (ca 30 kvm). I beslutet framgår att tomtplatsen bestämdes till bryggans/sjöbodens yta på land och i vatten. År 2011 förelades fastighetsägaren att bort trädäck (64 kvm), utemöbler m.m. utanför den dispensgivna tomtplatsen, ett pumphus (4 kvm), inredning (t.ex. sängar, kyl/frys, handfat) i sjöboden och VA-installationer som möjliggör in- och utgående vatten i sjöboden.

MÖD: Trädäcket ligger i direkt anslutning till sjöboden, är så pass stort att det går att möblera, och det ligger utanför den beslutade tomtplatsen för bryggan. Trädäcket i sig har en avhållande effekt på allmänheten och denna effekt förstärks av utemöblerna, som ger intryck av ett uterum. Pumphuset har full ståhöjd och en fönsterförsedd dörr. Det är, med hänsyn till storlek och utförande, en sådan ny byggnad som enligt 7 kap. 15 § 1 miljöbalken inte får byggas utan dispens. En sjöbod är en byggnad som huvudsakligen används för förrådsändamål. I målet framgår att sjöboden har inretts som ett fritidshus, vilket inte är tillåtet enligt 7 kap. 15 § 2 p miljöbalken.

MÖD bedömde alltså att dessa åtgärder var förbjudna enligt 7 kap. 15 § miljöbalken och att dispens inte beviljats för dem. Tillsynsnämnden hade därför haft fog för sitt föreläggande som uppfyllde kraven på tydlighet och precision. Det var heller inte mer ingripande än vad som behövdes. Däremot ändrade MÖD nämndens beslut vad gäller åläggandet att ta bort VA-installationer som möjliggör in- och utgående vatten i sjöboden.

Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken

Dom: 6221-14