Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om att återställa strandpromenad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Fastighetsägaren hade utan strandskyddsdispens schaktat bort ett jordlager så att en svacka med kala stenhällar och en brant bildats samt lagt upp en sten. Nämnden förelade därför fastighetsägaren om att plana ut mark (inom visst område och på visst sätt) samt att avlägsna stenen.

MÖD: Åtgärderna är jämförbara med sådana anordningar och anläggningar som exemplifieras i förarbetena till strandskyddsbestämmelserna. De kan hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett allemansrättsligt tillgängligt område. Åtgärderna är därför förbjudna och alltså dispenspliktiga.

MÖD fastställde därför föreläggandet om återställande eftersom det inte fanns någon beviljad dispens för åtgärderna, föreläggandet var begränsat till att möjliggöra passage för allmänheten och eftersom föreläggandet var tillräckligt tydligt och ändamålsenligt utformat.

Rättsfallskommentar (red):

MÖD konstaterade alltså att det finns förutsättningar för att förelägga om återställande om åtgärder som är förbjudna enligt strandskyddsreglerna utförts utan dispens. I det här fallet var även övriga förutsättningar uppfyllda.

Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 36. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.