Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för båthus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Målet rörde ansökan om dispens för båthus inom ett område som var av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Riksintresset gällde områdets samlade natur- och kulturvärden. Frågan var om det fanns särskilda skäl för dispens och om åtgärderna var förenliga med strandskyddets syften.

MÖD: Allemansrätten är utsläckt på platsen. Frågan är därför om ett båthus på fastigheten kan förenas med bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtarter och om intresset av att bygga båthuset väger tyngre än det allmänna intresset.

Länsstyrelsen har anfört att viken där båthuset planeras har höga naturvärden och är värdefull för växt- och djurliv. Bl.a. är viken ett lämpligt lekområde för abborre och gädda samt uppväxthabitat för abborre. Båthuset med dess skuggarea skulle enligt länsstyrelsen innebära ytterligare förlust av viktiga habitat. Sökanden har medgett att djur- och växtliv kommer att påverkas men har hävdat att båthuset inte kommer att väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtliv.

Mark- och miljööverdomstolen har i ett tidigare mål (se MÖD 2011:29) konstaterat att även en mycket lokal försämring kan få långtgående konsekvenser och på så sätt försämra livsmiljön för djur och växter när det är fråga om långtgående fragmentering av ekosystem och stort exploateringstryck. Båthuset skulle få en sådan effekt och det är därmed inte förenligt med strandskyddets syfte.

Vid proportionalitetsbedömningen bedömde MÖD att sökanden kunde förtöja sin båt vid befintlig brygga och hans behov av ett båthus i den grunda viken framstod som mycket måttligt. Det enskilda intresset av ett båthus övervägde därför inte det allmänna intresset av att värna den aktuella typen av miljöer i Stockholms skärgård.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan inte medges.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009. Jämför MÖD 2013:37

Lagrum: 7 kap. 25 – 26 §§ miljöbalken

Dom: M 5134-11. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.