Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om åtgärder avseende sjöbodar

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Enligt ett tidigare beslut från länsstyrelsen hade dispens medgivits för att uppföra sex stycken förrådsbyggnader av sjöbodskaraktär om högst 12 kvm vardera. Dessa skulle uppföras som klassiska sjöbodar och ges en diskret utformning så de smälter in i miljön för småbåtshamnen. En sjöbod får förstås som en enkel oisolerad byggnad utan invändig panel. Det angavs i beslutet att endast det område som byggnaderna upptar får tas i anspråk för ändamålet. Bryggområdet ska alltjämt vara allemansrättsligt tillgängligt.

Sedan bodarna uppförts förelade länsstyrelsen bodsägarna att vidta vissa åtgärder.

Det här avgörandet gällde ett föreläggande för respektive sjöbod. MMD prövade samtliga förelägganden i samma dom. Här återges endast omständigheterna kring det föreläggande som slut prövades av MÖD (bod 906).

Ägaren till bod 906 förelades att ta bort takutsprång som överstiger 50 cm, ta bort fönster i dörren på gaveln mot vattnet, ta bort fönster på gaveln mot vägen samt att ta bort invändig tak- och väggpanel samt isolering så att utformningen av byggnaden inte skulle strida mot vad som föreskrivits om utformningen i det tidigare länsstyrelsebeslutet.

MMD: Dispensbeslutet är tillräcklig tydligt och klargör att byggnaderna endast får användas som förråd. Ett förråd kan inte ensamt ge upphov till någon hemfridszon utanför själva byggnadskroppen och avhåller därmed inte allmänheten från att röra sig i närheten. Iordningställande av ett förråd så att det kan tillgodose bostadsändamål utgör en sådan ändring av byggnadens ändamål som är förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Inte heller får ett förråd utvändigt utformas, eller andra anordningar/anläggningar utföras, på ett sådant sätt att allmänheten avhålls från att vistas i närheten, t.ex. genom stora glaspartier eller andra anordningar som typiskt sett är avsedda för bostadsändamål.

Takutsprången mot havet som samtliga bodar försetts med innebär att en större yta än vad som dispensgivits tas i anspråk och att allmänheten avhålls från en stor del av bryggdäcket. De är därmed förbjudna. Länsstyrelsen har i sitt beslut undantagit 50 cm av takutsprånget från utrivningsskyldigheten. Det finns inte några skäl att mildra Länsstyrelsens beslut i denna del.

Invändig panel Det kan ibland accepteras att ett förråd förses med någon form av enklare invändig vägg- och taktäckning. I förevarande fall är det dock fråga om sådana material etc. att innerväggarna snarare förknippas med fritidsboende än med byggnader för förrådsändamål. De tillgodoser därför bostadsändamål och ska tas bort i enlighet med vad Länsstyrelsen beslutat.

Glasparti och fönster På bodens framsida finns en dörr av äldre balkongmodell med glasparti i ovandelen samt ett ordinärt tvådelat villafönster. På baksidan finns ett mindre runt fönster. Detta ger ett mer privat intryck än vad man kan förvänta sig av ett förråd. Föreläggandet att ta bort glaspartiet i dörren och det runda fönstret var inte för långtgående.

MMD ändrade därför inte länsstyrelsens föreläggande i sak.

MÖD delade MMD:s bedömning. Bod 906 hade emellertid sålts och den nya ägaren förklarat sig vilja träda in som part i målet. MÖD konstaterade att en ny ägare hade rätt att träda in som part i målet i enlighet med allmänna förvaltningsrättsliga principer och ändrade därför föreläggandets adressat.

Lagrum: 26 kap. 9 § miljöbalken

Dom: M 4506-10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.