Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Proportionalitetsprincipen och de särskilda skälen

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för ändrad användning av en receptionsbyggnad till fritidshus. Byggnaden låg i ett område där det tidigare bedrivits camping.

MÖD: För att kunna ge strandskyddsdispens måste det finns särskilda skäl och dispensen måste vara förenlig med strandskyddets syften.

I 7 kap. 25 § miljöbalken står också att en inskränkning i enskilds rätt inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses (proportionalitetsprincipen).

När man prövar om det finns särskilda skäl för dispens ska man ta hänsyn även till enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Den här intresseavvägningen medför dock inte en möjlighet att ge dispens utifrån andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken.

Det saknades särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens i målet.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur MÖD gör proportionalitetsbedömningen inom ramen för bedömningen av om det finns ett särskilt skäl. Man kan alltså inte ge dispens med stöd av proportionalitetsprincipen utan särskilda skäl.

I mål M 9186-13 (2014-05-09) och M 5733-14 (2014-12-22) upprepade MÖD att proportionalitetsprincipen inte medför möjlighet att ge dispens utifrån andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken.

Se även MÖD 2015:7 och M 9143-11

Lagrum 7 kap. 25 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2013 37. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.