Mark- och miljödomstolen har avslagit delar av en ansökan om tillstånd enligt11 kap MB för utökning av en brygganläggning, då den ansågs strida mot strandskyddsreglerna.

MÖD:
MÖD instämmer i Mark- och miljödomstolens bedömning att den kommunala nämnden haft fog för förläggandet att avlägsna den nyare delen av bryggan.

Dom: M 7302-16