Målet gällde ett föreläggande att riva delar av en brygga så att bryggan återställs till vad som anges i ritningar i ansökan för en dispens för renovering av bryggan som gavs år 2010.

MÖD:

I dispensen 2010, eller i ansökan, fanns inga mått angivna. Däremot fanns i ansökan 2010 en karta med en för hand inritad brygga, som med ledning av kartans skala var ca 9 x 2,5 meter. MÖD anser emellertid att det inte mot bakgrund av beslutet med bifogade handlingar går att dra någon säker slutsats om bryggans storlek. Däremot finns vittnesuppgifter som styrker att bryggan år 2010 var 18 meter lång. Föreläggandet ska därför ändras så att endast det som överstiger längden 18 meter ska tas bort.

Dom: M 4507-17