Målet gällde föreläggande att avlägsna en brygga. MÖD har 2018-02-26 i mål nr M 3329-17 avslagit ansökan om dispens för byggan.

MÖD:

MÖD konstaterar att bryggan är dispenspliktig och att dispens saknas. Därmed finns förutsättningar att förelägga om åtgärder för återställande. MÖD finner att föreläggandet är tillräckligt tydligt och att vitesbeloppet om 20 000 kr är skäligt. Länsstyrelsens beslut om föreläggande ska därför fastställas.

Dom: M 3327-17